Ficha para facer a reserva para os obradoiros

Nome e apelidos*
Idade*
Teléfono de contacto*
Correo electrónico*
Nome obradoiro*
Nome, apelidos e DNI das persoas autorizadas a recoller ao menor*
Autorizo captación de imaxes**
All fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
 

**De acordo co artigo 18.1 da Constitución e a regularización establecida na Lei 1/1982 sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, autorizo á captación de imaxes do participante en fotografías ou vídeo durante o transcurso da actividade e a que estas imaxen poidan ser reproducidas e difundidas polo MHN USC.